14

Џенгис Ахмед

Број на голови 4

10

Фуркан Фетаи

Број на голови 19

09

Армин Дрпљнин

Број на голови 8

13

Едит Салковиќ

Број на голови 16

17

Алојз Перхај

Број на голови 10

04

Енес Ариф

Број на голови 9

14

Џемаил Рамадани

Број на голови 0

02

Илијаз

Број на голови 2

18

Ветим Имери

Број на голови 1

05

Игор Ангеловиќ

Број на голови 0

08

Зуфер Зумбери

Број на голови 3

07

Мухамед Амети

Број на голови 3

15

Суад Арифи

Број на голови 2

X

Шефкет

Број на голови 1

19

Стефан Цветановски

Број на голови 6

11

Мустафа Мустафа

Број на голови 1