Валерија Ваљак

Број на голови 7

Бојан Тркалески

Број на голови 1

Ален Мехмед

Број на голови 5

Стефан Пасковски

Број на голови 6

Оливер Божиков

Број на голови 0

Ерсан Ајвазовски

Број на голови 5

Ќами Ибраими

Број на голови 4

Бојан Шумковски

Број на голови 0

Филип Драскачев

Број на голови 5

Албер Илјаз

Број на голови 0

Матеј Неделковски

Број на голови 0

Бранко Бербетовски

Број на голови 0

Филип Гигов

Број на голови 1

Александар Илиоски

Број на голови 0

Дарко Цветковски

Број на голови 0

Захирад Ибраимов

Број на голови 0

Кристијан Ѓуров

Број на голови 0

Трендафил Атанасовски

Број на голови 10

Борче Стоименов

Број на голови 1

Петар Бошков

Број на голови 0

Амди Бангов

Број на голови 3