Зоран Марковски

Број на голови 0

Дени Стојановски

Број на голови 19

Бесник Шакири

Број на голови 27

Расим Исмани

Број на голови 25

Ридван Демири

Број на голови 9

Аце Петров

Број на голови 0

Горан Трајковски

Број на голови 4

Сајо Суљовиќ

Број на голови 2

Игор Ѓуровски

Број на голови 0

Томислав Обочки

Број на голови 0

Сашо Тодоровски

Број на голови 0

Амет Исмаили

Број на голови 3

Вихнад Тутиќ

Број на голови 1

Енес Асани

Број на голови 1

Саше Наумовски

Број на голови 0

Саше Серафимовски

Број на голови 0

Коста Начевски

Број на голови 0