Стефче Велковски

Број на голови 6

Марко Димовски

Број на голови 6

Даниел Вељановски

Број на голови 5

Ваљон Иљази

Број на голови 0

Жика Стојкоски

Број на голови 9

Нерди Бајрами

Број на голови 9

Анастас Секуловски

Број на голови 17

Борче Аргиловски

Број на голови 16

Вецко Вренцоски

Број на голови 58

Младен Костески

Број на голови 12