Гоце Мојсоски

Број на голови 9

Лоренцо Никловски

Број на голови 11

Иван Стојчев

Број на голови 25

Анѓелчо Арсов

Број на голови 2

Петар Лефков

Број на голови 52

Васко Стефанов

Број на голови 0

Александар Стоилов

Број на голови 0

Ивица Јанковски

Број на голови 0

Александар Ѓоргиевски

Број на голови 7

Горан Стојанов

Број на голови 41

Антонио Фенов

Број на голови

Никола Јовановски

Број на голови 1