Гоце Мојсоски

Број на голови 2

Лоренцо Никловски

Број на голови 9

Иван Стојчев

Број на голови 12

Анѓелчо Арсов

Број на голови 0

Петар Лефков

Број на голови 19

Васко Стефанов

Број на голови 0

Александар Стоилов

Број на голови 0

Ивица Јанковски

Број на голови 0

Александар Ѓоргиевски

Број на голови 1

Горан Стојанов

Број на голови 16

Антонио Фенов

Број на голови

Никола Јовановски

Број на голови