12

Антони Петровски

Број на погодоци 13

04

Филип Белчовски

Број на погодоци 11

77

Мирослав Петровски

Број на погодоци 0

16

Сашко Ангеловски

Број на погодоци 0

06

Никола Велков

Број на погодоци 0

17

Даниел Стаменковски

Број на погодоци 12

90

Ненад Саздовски

Број на погодоци 10

05

Даниел Стојановски

Број на погодоци 0

10

Баже Сумиковски

Број на погодоци 0

14

Христијан Павловски

Број на погодоци 5

08

Велче Кечовски

Број на погодоци 0

09

Ненад Саздовски

Број на погодоци 2

69

Ненад Атанасов

Број на погодоци 1

11

Владо Здравков

Број на погодоци 4

07

Иван Вукановски

Број на погодоци 2