02

Вилијам Митев

Број на голови 2

07

Александар Димовски

Број на голови 0

04

Илија Мандаров

Број на голови 1

05

Наум Бадаловски

Број на голови 13

06

Дејан Китановски

Број на голови 0

08

Бојан Маџовски

Број на голови 3

15

Жарко Пунтевски

Број на голови 0

99

Илија Ќироски

Број на голови 0

03

Томи Илиевски

Број на голови 5

07

Бојан Симоноски

Број на голови 3

09

Ајет Новобрдалија

Број на голови 9

10

Бојан Тодоровски

Број на голови 2

11

Виктор Валканчев

Број на голови 4

16

Игор Рајчин

Број на голови 0

00

Земир

Број на голови 0

Г

Никола Атанасовски

Број на голови 0

X

Ѓорѓи Поповски

Број на голови 0

X

Драги Стојанов

Број на голови 0

X

Дејан Китановски

Број на голови 2

X

Томислав Блажевски

Број на голови 2