04

Марјан Казаков

Број на голови 0

09

Игор Николовски

Број на голови 2

05

Александар Божиков

Број на голови 24

03

Александар Стефанов

Број на голови 0

13

Љупчо Петрушевски

Број на голови 1

09

Лазе Божиновски

Број на голови 2

06

Мики Нешиќ

Број на голови 4

02

Бејан Моукоч

Број на голови 2

07

Георги Божиков

Број на голови 15

11

Славчо Мирчевски

Број на голови 4

10

Кристијан Панев

Број на голови 50

12

Саше Мирчевски

Број на голови 0

8

Милорад Миновски

Број на голови 3

8

Лазе Божиновски

Број на голови 1