Милошевски Цветанчо

Број на погодоци 2

Аксентиевски Сашо

Број на погодоци 0

Атанасов Ѓорѓија

Број на погодоци 8

Неделковски Бојан

Број на погодоци 3

Маркоски Чедо

Број на погодоци 1

Идризи Ридван

Број на погодоци 1

Блажевски Мартин

Број на погодоци 0

Лазев Мартин

Број на погодоци 8

Етемов Бурхан

Број на погодоци 9

Бојковски Бобан

Број на погодоци 5

Божинов Александар

Број на погодоци 6

Цвијетиќ Жарко

Број на погодоци 0

Даниел Боневски

Број на погодоци 0

Александар Кметовски

Број на погодоци 1