07

Ајхан Узун

Број на голови 0

01

Енис Мурселов

Број на голови 4

13

Хурјед Шаќири

Број на голови 13

09

Ведат Арслан

Број на голови 25

10

Ибрахим Бекир

Број на голови 16

12

Фурхан Муртезан

Број на голови 15

03

Азрет Абаз

Број на голови 9

11

Михрем Мемед

Број на голови 17

X

Горан Џугуманов

Број на голови 1

08

Авни Воша

Број на голови 0

77

Виктор Глигуровски

Број на голови 1

02

Зоран Алексовски

Број на голови 3

05

Аријан Цами

Број на голови 5

02

Зекир Тугај

Број на голови 3

х

Енгин Мемеди

Број на голови 2