Томи Илиевски

Број на голови 0

Бојан Симоновски

Број на голови 2

Дарко Стоилевски

Број на голови 10

Вилијам Митев

Број на голови 7

Ајет Новобрдалија

Број на голови 6

Наум Балдовски

Број на голови 2

Виктор Валканчев

Број на голови 0

Илија Мандаров

Број на голови 0

Никола Атанасов

Број на голови 10

Бојан Тодоровски

Број на голови 3

Ѓорѓи Поповски

Број на голови 1

Драги Стојанов

Број на голови 0

Никола Анастасов

Број на голови 0

Хамза Јашари

Број на голови 2

Филип Стојановски

Број на голови 1

Злате Тасевски

Број на голови 0

Филип Огненовски

Број на голови 3