Гоце Мојсоски

Број на голови 0

Лоренцо Никловски

Број на голови 4

Иван Стојчев

Број на голови 1

Анѓелчо Арсов

Број на голови 0

Петар Лефков

Број на голови 7

Васко Стефанов

Број на голови 0

Александар Стоилов

Број на голови 0

Ивица Јанковски

Број на голови 0

Александар Ѓоргиевски

Број на голови 4

Горан Стојанов

Број на голови 3

Антонио Фенов

Број на голови 0

Никола Јовановски

Број на голови 0