12

Антони Петровски

Број на погодоци 15

04

Филип Белчовски

Број на погодоци 13

77

Мирослав Петровски

Број на погодоци 0

16

Сашко Ангеловски

Број на погодоци 0

06

Никола Велков

Број на погодоци 0

17

Даниел Стаменковски

Број на погодоци 15

90

Ненад Саздовски

Број на погодоци 12

05

Игор Минов

Број на погодоци 3

10

Баже Сумиковски

Број на погодоци 0

14

Христијан Павловски

Број на погодоци 7

08

Велче Кечовски

Број на погодоци 0

09

Ненад Саздовски

Број на погодоци 2

69

Ненад Атанасов

Број на погодоци 6

11

Владо Здравков

Број на погодоци 7

07

Иван Вукановски

Број на погодоци 2