Антонио Петровски

Број на погодоци 0

Мирослав Петровски

Број на погодоци 0

Сашко Ангеловски

Број на погодоци 0

Никола Велков

Број на погодоци 0

Даниел Стаменковски

Број на погодоци 10

Ненад Саздовски

Број на погодоци 10

Игор Минов

Број на погодоци 4

Баже Сумиковски

Број на погодоци 1

Филип Белчовски

Број на погодоци 5

Христијан Павловски

Број на погодоци 0

Велче Кечовски

Број на погодоци 0

Христијан Димковски

Број на погодоци 0

Ненад Атанасов

Број на погодоци 0

Владо Здравков

Број на погодоци 2

Иван Вукановски

Број на погодоци 0

Филип Никодиновски

Број на погодоци 7

Боше Петровски

Број на погодоци 3